Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je MS&MS Ekon, spol. s r.o., so sídlom Široká 1848/53, 058 01 Poprad (nižšie uvádzaná ako spoločnosť).
 2. Dodávateľom tovarov ponúkaných zákazníkom cez internetový obchod www.prirodnadrogeria.sk je vyššie uvedená spoločnosť
 3. Kupujúcim je každý návštevník internetového obchodu, ktorý prostredníctvom internetového obchodu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Internetovým obchodom je softvérový program umiestnený na serveri v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov .
 5. Tovarom sú produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu.
 6. Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.
 7. Minimálna trvanlivosť- doba, počas ktorej si tovar uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).
 8. Záväzná objednávka vznikne v procese objednávania v internetovom obchode  výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom internetového obchodu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.            

                   

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
 2. Cena (s DPH i bez DPH) je vždy uvedená pri každom tovare a je platná v momente prijatia objednávky. Tovar bude zákazníkovi dodaný v platnej cene.
 3. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“ alebo „ZĽAVA“), platí len do vypredania zásob tohto tovaru. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru. Pokiaľ si zákazník objedná väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou ako je na sklade, má predávajúci právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežne platnej cene alebo iný, podobný tovar. Takúto ponuku má zákazník právo odmietnuť.
 4. Predávajúci má právo upravovať uvedené ceny. O cenách informuje predávajúci na internetovej stránke obchodu.                                                                                                                         

Článok III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká v procese objednávania v internetovom obchode  výberom tovarov a množstiev kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 2. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie potvrdenia na e- mailovú adresu zákazníka a odoslanie tovaru.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v Internetovom obchode odoslaný automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. 

 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar predávaný cez internetový obchod je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • platba na dobierku (platba poštovému doručovateľovi),
 • platba pri osobnom prevzatí na predajni v hotovosti alebo kartou podľa možností predávajúceho,
 • platba vopred na základe zálohovej faktúry tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na účet uvedený vo faktúre,
 • Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
 1.  Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
 • zľavu z ceny za registráciu do internetového obchodu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového kupónu.
 1. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viac tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a) Slovenskej pošty,

b) kuriérskej spoločnosti

c) osobne na prevádzke zvolenej v objednávke.

 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si predávajúci účtuje poplatky:

-       Slovenská pošta s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu - 3,00€,

-       Kuriérska spoločnosť s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 3,00€.

 1. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

-       Kuriérska spoločnosť s doručením nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu – 3,60€,

 1. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby.
 2. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný zákazníkovi a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

 

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môže kupujúci po predchádzajúcej dohode s predávajúcim do doby, vybavenia a zaslania tovaru. Po vyexpedovaní zásielky je kupujúci povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.
 2. V oznámení o odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby bol tovar vrátený v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeraná starostlivosť o tovar.
 3. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je predávajúci povinní prevziať späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 4. Vrátenie kúpnej ceny je na číslo účtu, ktoré je uvedené v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na uvedenú adresu.
 5. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia kupujúcim nebudú opätovne zasielané.  V takom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak kupujúci sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.

UPOZORNENIE pre rýchlokaziaci sa tovar a potraviny!!!  Kupujúci nemôže  bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze(niektoré potraviny), alebo tovar v akcii, ktorému sa končí doba minimálnej trvanlivosti o čom bol kupujúci informovaný.

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch.

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
 • prevziať objednaný tovar,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 1. Predávajúci je povinný:
 • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka                        

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom správneho a rýchleho vybavenia objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v internetovom obchode s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
 7. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe    

 

Článok XII

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj reklamačnými podmienkami.
 4. dstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete po predchádzajúcej dohode až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola splnená (vybavená) a teda zásielka vyexpedovaná. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.
 5. Ak Vám tovar nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám vrátiť podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 7 dní odo dňa jeho prevzatia.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy ste povinný oznámiť nám písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Biopark s.r.o. , Mikovíniho 5, 831 02 Bratislava. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.
 6. V oznámení o odstúpení od zmluvy ste povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby ste nám tovar vrátili v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. Uvítame, ak nám uvediete aj dôvod vrátenia tovaru, avšak to nie je podmienkou pre vrátenie peňazí.
 7. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar sme povinní prevziať späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 8. Ak splníte všetky uvedené podmienky , vykonáme úhradu na číslo účtu, ktoré ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na Vami uvedenú adresu.
 9. Pokiaľ nemôžeme Vašu objednávku riadne vybaviť, bez odkladu Vám oznámime dôvod a navrhneme riešenie. Ďalej budeme postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.
 10. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.
 11. UPOZORNENIE !!! Ak sa nedohodneme inak, nie ste oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, t.j. potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti.
 12.  odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku) môžete po predchádzajúcej dohode až do chvíle, kým Vás neinformujeme o tom, že Vaša objednávka bola splnená (vybavená) a teda zásielka vyexpedovaná. Po vyexpedovaní zásielky ste povinný zásielku prevziať podľa ustanovení o prevzatí zásielky.
 13. Ak Vám tovar nevyhovuje, máte právo odstúpiť od zmluvy a tovar nám vrátiť podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. do 7 dní odo dňa jeho prevzatia.
  Odstúpenie od kúpnej zmluvy ste povinný oznámiť nám písomnou formou a zaslať tovar poštou ako doporučenú zásielku na adresu: MS&MS Ekon, spol s r.o. , Francisciho 22, 058 01 Poprad. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme.
 14. V oznámení o odstúpení od zmluvy ste povinný uviesť číslo objednávky, dátum prevzatia zásielky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu na vrátenie peňazí. Požadujeme aj priloženie kópie dokladu o úhrade tovaru a dokladu o prevzatí tovaru (faktúra, dodací list). Oznámenie musíte podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň danej lehoty. Je nevyhnutné, aby ste nám tovar vrátili v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeranú starostlivosť o tovar. Uvítame, ak nám uvediete aj dôvod vrátenia tovaru, avšak to nie je podmienkou pre vrátenie peňazí.
 15. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Tovar sme povinní prevziať späť a vrátiť Vám najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 16. Ak splníte všetky uvedené podmienky , vykonáme úhradu na číslo účtu, ktoré ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy prípadne poštovou poukážkou na Vami uvedenú adresu.
 17. Pokiaľ nemôžeme Vašu objednávku riadne vybaviť, bez odkladu Vám oznámime dôvod a navrhneme riešenie. Ďalej budeme postupovať podľa dohody so spotrebiteľom.
 18. Zásielky vrátené z dôvodu ich neprevzatia spotrebiteľom nebudú zasielané späť spotrebiteľovi. V tom prípade sa kúpna zmluva ruší. V prípade, ak spotrebiteľ sám prejaví záujem o opätovné zaslanie vráteného tovaru, máme právo žiadať od spotrebiteľa aj úhradu nákladov spojených s vrátením zásielky.
 19. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke obchodu.
 20. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 21. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 22. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 31. októbra 2017.